TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom www.topdoktor.sk spoločnosti TopDoktor s.r.o.

O nás

čl. 1. Základné ustanovenia

Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vymedziť rozsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán vzniknutých pri poskytovaní Služieb prostredníctvom internetového portálu www.topdoktor.sk, používaním aplikácie (ďalej len „Aplikácia“). TopDoktor s.r.o., IČO 50 477 129, so sídlom Hrachová 16/C, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, v odd. Sro, vložka č. 115217/B, e-mail: info@topdoktor.sk (ďalej len „Spoločnosť“), je prevádzkovateľom internetového portálu www.topdoktor.sk, prostredníctvom ktorého umožňuje používanie Aplikácie. O udelení oprávnenia, na základe ktorého Spoločnosť poskytuje služby rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania. Používateľ Aplikácie (ďalej ako „Klient“) je fyzická osoba, ktorá využíva Aplikáciu, prostredníctvom portálu www.topdoktor.sk

Spoločnosť prostredníctvom Aplikácie umožňuje Klientom rezervovanie termínu na vyšetrenie a/alebo online konzultáciu s využitím technických služieb, ktorými sú: a) služby manažmentu pacienta, b) e-mail notifikácia, c) konto pacienta, d) služby zákazníckej podpory, e) hodnotenie lekárov, f) online konzultácie (ďalej spolu len „technické služby“ alebo „Služby“). Klient uzavrie zmluvu so Spoločnosťou na základe týchto VOP, keď kumulatívne splní všetky nasledovné podmienky: i) prostredníctvom rezervačného alebo registračného formuláru na portáli www.topdoktor.sk poskytne Spoločnosti požadované údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy a na využitie Služieb Spoločnosti, ii) vyjadrí súhlas so znením VOP (ďalej len „Zmluva“). Úplné znenie VOP pre Klientov je dostupné na webovej stránke Spoločnosti www.topdoktor.sk a je neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o úspešnej rezervácií na portáli, ktoré sú Klientovi zasielané na emailovú adresu, ktorú uviedol pri rezervácii.

Služby poskytované Spoločnosťou sa za žiadnych okolností nepovažujú a ani nesmú považovať za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo súčasť zdravotných výkonov, nakoľko tieto úkony a činnosti je oprávnený robiť iba a výlučne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Služby nie sú ani objednaním pacienta na vyšetrenie, ani poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z., nakoľko v tomto prípade objednanie pacienta a poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonáva iba a výlučne samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Klient má výlučne na báze dobrovoľnosti možnosť využiť technické služby Spoločnosti poskytované prostredníctvom Aplikácie. Spoločnosť zdôrazňuje, že žiadny Klient nie je nútený využívať Služby Spoločnosti. K plateným technickým službám je oprávnený Klient pristúpiť, ak má záujem o komplexné manažovanie jeho návštevy u poskytovateľova zdravotnej starostlivosti alebo o online konzultácie. Súhlasom s týmito VOP klient berie na vedomie, že Spoločnosť a ani poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepodmieňujú objednanie na vyšetrenie a ani poskytnutie zdravotnej starostlivosti využitím platených technických služieb, pričom Klient je oprávnený sa objednať na vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. priamo telefonicky kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, osobne ho navštíviť, využiť služby iných portálov) a zároveň Spoločnosť svojim Klientom umožňuje rezervovanie termínu na vyšetrenie a/alebo online konzultáciu bez využitia technických služieb, a to prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na adresu: TopDoktor, s.r.o., Hrachová 16/C, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, kde uvedú meno a špecializáciu lekára, ktorého chcú navštíviť a Spoločnosť im rezervuje voľný termín u vybraného lekára alebo na www.topdoktor.sk prostredníctvom rezervačného formuláru, v ktorej si má Klient možnosť rezervovať termín aj bez využitia technických služieb bezplatne. O vybavení žiadosti Spoločnosť Klientov bezodkladne informuje písomne na adrese uvedenej v žiadosti.

 

čl. 2. Licencia

Aplikácia je autorským dielom Spoločnosti. Aplikácia je voľne prístupná na www.topdoktor.sk, ktorá Klientovi umožňuje za podmienok stanovených týmito VOP nakladať s Aplikáciou s cieľom využívať Služby. Klient nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do Aplikácie alebo ju akokoľvek meniť, porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

 

čl. 3. Manažment pacienta

Manažment pacienta poskytuje Klientovi prehľad voľných termínov v rámci interaktívneho online kalendára prostredníctvom Aplikácie. Manažment pacienta v sebe zahŕňa možnosti výberu voľného termínu Klienta, ktorý sa zaregistroval prostredníctvom registračného formulára, poskytol Spoločnosti požadované údaje a zaplatil prostredníctvom platobných brán vybraných bánk v Aplikácií Spoločnosti za Službu. Spoločnosť nezodpovedá za nevyužitie už zaplatenej Služby zo strany Klienta ani za neuskutočnenie návštevy z dôvodu zo strany lekára. V prípade, že lekár prostredníctvom internetového portálu www.topdoktor.sk oznámi neprítomnosť v čase na už zaplatený termín Klienta, Klientovi vzniká nárok bezplatného výberu iného voľného termínu lekára, pričom sa zaväzuje kontaktovať Spoločnosť na: info@topdoktor.sk s predmetom e-mailu: „Neprítomnosť lekára – zmena termínu“ a v texte uvedie navrhovaný voľný termín lekára. Manažment pacienta je dostupný vo formáte, ktorý umožňuje Služba. Zmluvné strany sa dohodli, že služba manažmentu pacienta sa zrealizuje prostredníctvom Aplikácie v rozsahu, ktorý si zvolí Klient.

 

čl. 4. E-mail notifikácia

E-mail notifikácia informuje pacienta o úspešnej rezervácii termínu. Pre funkciu emailovej notifikácie o úspešnej rezervácii termínu, je Klient povinný nepretržite zabezpečiť: a) prístup k definovanej elektronickej adrese Klienta (e-mailu) a definovanému telefónnemu číslu, b) dostatočnú kapacitu emailovej schránky príjemcu minimálne 2MB, c) priechodnosť elektronickej pošty a SMS Spoločnosti cez akékoľvek filtre emailovej schránky Klienta, d) aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov Klienta poskytnutých Klientom na portáli, ktoré sú nevyhnuté pre poskytnutie služby, e) priechodnosť a dostupnosť služby, protokolu či iného technického zabezpečenia, ktoré je potrebné na prenos a ukladanie obsahu. Spoločnosť nezodpovedá za nedoručenie obsahu alebo doručenie neúplného obsahu alebo jeho príloh z dôvodu: a) porúch na komunikačnej trase pri použití internetu, alebo mobilnej siete b) nemožnosti pripojenia Klienta k sieti internet alebo na mobilnú sieť, c) sprístupnenia prihlasovacích údajov do užívateľského profilu Klienta na portáli inej osobe.

 

čl. 5. Konto pacienta

Konto pacienta umožňuje Klientovi, ktorý využil možnosť registrácie využitie Služieb prehľadu zrealizovaných a plánovaných vyšetrení a to podľa nastavených kritérií alebo podľa spracovaných informácií. Evidencia zrealizovaných a plánovaných vyšetrení je dostupná v konte Klienta v Aplikácií Spoločnosti. Klient je povinný chrániť prihlasovacie údaje k užívateľskému profilu Klienta pred stratou, poškodením, sprístupnením inej osobe alebo ich zneužitím. Za škody spôsobené Klientovi v dôsledku porušenia tohto ustanovenia Spoločnosť nenesie zodpovednosť. Klient je povinný pri vypĺňaní registračného formuláru uviesť pravdivé údaje. Pre Spoločnosť sú záväzné údaje, ktoré sú uvedené v užívateľskom profile Klienta v čase uzavretia zmluvy so Spoločnosťou.

 

čl. 6. Služby zákazníckej podpory

Služba zákazníckej podpory umožňuje Klientovi, ktorý sa zaregistroval prostredníctvom registračného formuláru, poskytol Spoločnosti požadované údaje a zaplatil prostredníctvom služby platobných brán vybraných bánk za Službu, asistenciu pri zmene voľného termínu Klienta alebo zrušení termínu.

 

čl. 7. Hodnotenie lekárov

Hodnotenie lekárov umožňuje Klientovi, ktorý využil možnosť registrácie pridať hodnotenie lekára, ktorého navštívil. Pridanie hodnotenia lekára Klientom je na dobrovoľnej báze. Hodnotenie lekára nesmie obsahovať vulgarizmy, klamstvá a priečiť sa dobrým mravom. Klient berie na vedomie, že lekár je oprávnený zverejnený názor zo svojho profilu vymazať v súlade s právom na ochranu osobnosti. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť pridaného hodnotenia lekára Klientom. Služba hodnotenie lekárov je bezplatná.

 

čl. 8. Online konzultácie

Súčasťou Aplikácie je komunikačná platforma Spoločnosti, ktorá umožňuje komunikáciu medzi Klientom a konzultantom, pričom konzultant poskytuje iba odporúčania, ktoré Klient nie je povinný dodržiavať. Poradenstvo je založené na informáciách získaných opisom Klientovho zdravotného stavu. Online konzultácie majú len informatívny charakter a za žiadnych okolností, nemôžu byť považované za náhradu osobného lekárskeho vyšetrenia a diagnostiky vykonávanej lekármi alebo iným zdravotníckym pracovníkom na základe vyšetrení a štandardných lekárskych postupov. Online konzultácia nie je alternatívou k návšteve lekára ani k volaniu na linku záchrannej zdravotnej služby a v žiadnom prípade nenahrádza osobnú návštevu lekára ani lekársku službu prvej pomoci a ani záchrannú zdravotnú službu. Informácie prostredníctvom online konzultácií nie sú určené na prípady kritických situácií, resp. prípady, kedy je potrebné vyhľadať lekársku pohotovosť. V prípade potreby lekárskej pomoci, ošetrenia alebo určenia diagnózy je Klient povinný kontaktovať svojho lekára, resp. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

čl. 9. Služby eRecept

Služba eRecept umožňuje Klientovi, ktorý sa zaregistroval prostredníctvom registračného formuláru, poskytol Spoločnosti požadované údaje a zaplatil prostredníctvom služby platobných brán vybraných bánk za Službu, požiadať lekára o vystavenie receptu bez jeho osobnej návštevy. Ako odpoveď dostane Klient formou SMS informáciu: a) recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť v lekárni, b) recept bol vystavený a môže si ho vyzdvihnúť  u lekára, c) že žiadosť o recept je zamietnutá a nie je ho možné vystaviť. Možné dôvody zamietnutia sú: a) Klient nie je dispenzarizovaný u daného lekára, b) Klient vyžiadané lieky neužíva, c) lekár vyžiadané lieky nemôže predpísať (preskripčné obmedzenie). V prípade, že Klient nespĺňa podmienky pre vystavenie eReceptu a aj napriek tomu požiada lekára o jeho vystavenie, nemá v prípade zamietnutej žiadosti nárok na vrátenie platby.

 

čl. 10. Cena za služby, platobné podmienky a zrušenie objednávky

O cene za Služby je Klient informovaný ešte pred uzatvorením Zmluvy. Ceny za poskytnutie Služby záležia od rozsahu využitia Služieb, ktoré sú stanovené v cenníku. Spoločnosť je oprávnená meniť cenník, pričom zmena je účinná prvým dňom od zverejnenia na portáli www.topdoktor.sk. Cenu za poskytnuté Služby sa Klient zaväzuje zaplatiť prostredníctvom platobných brán vybraných bánk alebo platobných kariet na web stránke Spoločnosti v mene Euro, vo výške uvedenej v rámci konkrétneho užívateľského profilu. Cena sa môže líšiť od rozsahu poskytovaných Služieb. Podkladom pre zaslanie notifikačného e-mailu je zrealizovanie platby prostredníctvom služby platobných brán vybraných bánk na web stránke Spoločnosti. Ako doklad o zaplatení slúži doklad dostupný v konte pacienta. Uzavretím Zmluvy udeľuje Klient Spoločnosti súhlas, aby všetky zrealizované platby za používanie Služby boli vydávané vo forme notifikačného e-mailu a zasielané na e-mailovú adresu Klienta alebo formou notifikačnej SMS na telefónne číslo zadané v rámci registrácie. Zrušenie objednávky je možné do 48 hodín od plánovanej návštevy lekára, Spoločnosť si za zrušenie objednávky z dôvodu na strane Klienta účtuje poplatok vo výške 5,99 Eur, ktorý slúži na úhradu transakčných nákladov Spoločnosti a prevádzkovateľov platobných brán spojených s prijatím platby a odoslaním platby na účet Klienta. V prípade zrušenia objednávky z objektívnych príčin nás môžete kontaktovať na info@topdoktor.sk. Spoločnosť si za zmenu termínu objednávky z dôvodu na strane Klienta účtuje poplatok vo výške 4,99 Eur. Prijaté platby od Klientov sú evidované na účte platobnej brány a predstavujú cudzie finančné prostriedky, slúžiace na úhradu odmeny za využitie služby interaktívneho online kalendára zmluvným partnerom a vlastné finančné prostriedky za Služby uvedené v týchto VOP ako odmena Spoločnosti.

 

čl. 11. Reklamácie

V prípade ak Služba nebola poskytnutá podľa dohodnutých podmienok je Klient oprávnený podať reklamáciu do 14 dní od poskytnutia Služby na emailovú adresu info@topdoktor.sk. Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti: a) Identifikácia reklamujúceho – meno, priezvisko, telefónny, e-mailový kontakt, identifikácia reklamovanej Služby – odosielateľ, adresát, dátum odoslania, b) Dôvod reklamácie, c) Náhrada škody – kto si uplatňuje prípadnú náhradu škody a komu má byť vyplatená (odosielateľ, adresát), d) Iné – ostatné údaje umožňujúce rýchlejšie identifikovať prípadný vzniknutý problém. Podanie reklamácie sa nepovažuje za uplatnenie práva na náhradu škody. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní a začína plynúť dňom prijatia reklamácie. V rámci reklamačného konania môže Spoločnosť požadovať od Klienta ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie, pričom sa do lehoty na vybavenie reklamácie nezapočítava lehota potrebná na doplnenie týchto informácií. Rozhodnutie o reklamačnom konaní zašle Spoločnosť na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v reklamačnom liste. Prípadnú náhradu škody vyplatí Spoločnosť bezhotovostne. Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, kedy Spoločnosť nepostupovala v súlade s týmito VOP. Ak Spoločnosť nedodrží lehotu na vybavenie reklamácie, táto sa považuje za opodstatnenú a vzniká nárok na náhradu škody. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27. Klient ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavuje jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov a ďalšie oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorých vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, má právo požiadať Spoločnosť o nápravu. V prípade ak Spoločnosť nevyhovie žiadosti o nápravu do 30 dní, Klient môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na nasledovnej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Klient potvrdzuje, že mu Spoločnosť vopred prostredníctvom týchto VOP a internetovej stránky www.topdoktor.sk, poskytla všetky informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

čl. 12. Zodpovednosť za škody

Spoločnosť neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému portálu a Služby. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania portálu a Služby v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito podmienkami, neoprávneného prístupu, neschopnosti alebo nemožnosti používať portál a Službu. Spoločnosť nezodpovedá za spôsobenú škodu, nezrealizovanie Služby v dohodnutom čase alebo nezrealizovanie Služby vôbec v dôsledku existencie okolnosti na strane lekára alebo v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. Klientovi nepatrí náhrada za ušlý zisk.

 

čl. 13. Dôverné informácie

Každá strana sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktoré inak získala v súvislosti so Zmluvou. Informácie a údaje o Službách poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol Klientom, obsah Služby sú predmetom tajomstva. Každý, kto príde do styku s takýmito údajmi/informáciami je povinný zachovávať mlčanlivosť a zabrániť, aby sa s ním oboznámila iná osoba. 

 

čl. 14. Ochrana osobných údajov a cookies

Bližšie informácie nájdete v sekcii Osobné údaje a cookies.

 

čl. 15. Ďalšie dojednania

V prípade neoprávneného užívania užívateľského profilu alebo prihlasovacieho mena a hesla Klienta je Klient povinný okamžite upovedomiť Spoločnosť. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom v užívateľskom profile. Použitie Služby pre iný účel ako definovaný je zakázané. Klient prehlasuje, že Službu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito podmienkami. Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty, a to aj bez elektronického podpisu. Spoločnosť si vyhradzuje právo oznamovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s poskytovaním Služby prostredníctvom elektronickej pošty na primárnu elektronickú adresu uvedenú Klientom v užívateľskom profile. Klient môže zasielať elektronickú poštu Spoločnosti na emailovú adresu info@topdoktor.sk. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto odseku. V prípade sporov vzniknutých medzi Spoločnosťou a Klientom je miestne príslušný okresný súd na území Slovenskej republiky, v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa riadia právnym poriadkom platným a účinným na území Slovenskej republiky.

 

čl. 16. Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť: a) dohodou, b) odstúpením od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, c) odstúpením zo strany Spoločnosti. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou ku ktorémukoľvek dohodnutému termínu. Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, a to zaslaním formulára na e-mailovú adresu info@topdoktor.sk. Vzor formuláru je dostupný tu. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení bolo Spoločnosti zaslané v posledný deň 14 dňovej lehoty. Klient potvrdzuje, že bol zo strany Spoločnosti riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy so Spoločnosťou, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak Klient: a) sa dopustí akéhokoľvek porušenia povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto VOP, ktoré sa podľa týchto VOP považuje za podstatné porušenie Zmluvy, b) oznámi nesúhlas so zmenou VOP, c) nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

čl. 17. Záverečné ustanovenia

Vzťahy Spoločnosti a Klienta sa riadia týmito všeobecnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. V prípade, že medzi Spoločnosťou a Klientom je uzavretá osobitná Zmluva o poskytovaní služieb, platí v prípade odlišnosti ustanovení medzi osobitnou zmluvou a týmito podmienkami úprava dojednaná medzi Spoločnosťou a Klientom v osobitnej zmluve o poskytovaní služieb. V prípade, že tieto VOP obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu ku Klientovi ako spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom nebudú uplatňovať. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Spoločnosť je oprávnená zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej „zmena“). Túto zmenu spoločnosť zverejní elektronicky a/alebo zverejnením v zasielanom obsahu spolu s určením jej platnosti a účinnosti. Vzájomné vzťahy Spoločnosti a Klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami. Ak Klient do dňa účinnosti zmeny oznámi, že zmeny podmienok neprijíma a Spoločnosť a Klient sa nedohodnú inak, zmluva zaniká ku dňu účinnosti zmeny. Používaním portálu Klient bez výhrad prijíma tieto VOP, ktoré sú pre Klienta v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu a služby je dobrovoľné. Ak Klient nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto podmienok alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu a Služby. Spoločnosť zverejní VOP na portáli www.topdoktor.sk. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na portáli www.topdoktor.sk.