TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Informácie k ochrane osobných údajov a používaniu cookies spoločnosti TopDoktor s.r.o.

O nás

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Nakoľko v súvislosti s našou činnosťou dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vám týmto ako dotknutým osobám poskytnúť informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Táto informácia je určená návštevníkom našej webovej stránky www.topdoktor.sk, našim klientom, ktorí využili naše služby, našim zmluvným partnerom, osobám oprávneným konať v mene zmluvných partnerov a zástupcom zmluvných partnerov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, prosím, kontaktujte našu spoločnosť.

Tieto pravidlá môžeme aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

Dátum vydania a účinnosti aktuálneho Oznámenia o spracúvaní osobných údajov je 25.05.2018.

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je obchodná spoločnosť TopDoktor s.r.o., so sídlom Hrachová 16/C, 821 05 Bratislava, IČO: 50 477 129, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 115217/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme o Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne alebo poštou na adrese nášho sídla alebo e-mailom na adrese gdpr@topdoktor.sk.

 

3. Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s vyplnením rezervačného alebo registračného formulára, v zmenových formulároch, v e-mailovej a chatovej komunikácii alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. Kategórie získavaných a spracúvaných osobných údajov

Získavame a spracúvame iba Vaše bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom v rámci našich aktivít v súvislosti so zabezpečovaním a poskytovaním našich služieb. Osobné údaje osobitnej kategórie, ktoré by odhaľovali Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a iné citlivé osobné údaje o Vás nespracúvame.

Spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotná poisťovňa
 • Kontaktné údaje: e-mailová adresa a telefónne číslo
 • Údaje o využitých službách: história objednávok,zakúpené služby, cena zakúpených služieb, dátum a čas nákupu
 • Bankové, finančné a transakčné údaje: údaje o bankovom účte, údaje o platbách
 • On-line identifikátory: cookies, IP adresa
 • Údaje o používaní: geografická poloha, webový prehliadač a jeho verzia, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžka návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našich služieb
 • Dáta korešpondencie: komunikačný obsah

 

5. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely:

 • uzavretie a plnenie zmluvy

Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, za účelom Vašej jednoznačnej identifikácie ako zmluvnej strany, pri uzatvorení a plnení zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, kontrolu plnenia zmluvy, správy a účtovania ceny za služby, evidencii pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy, riadnom vysporiadaní všetkých záväzkov, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t. j. plnenie zmluvy a splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

 • súhlas dotknutej osoby

V súvislosti s požiadavkou na preskripciu opakovaného eReceptu, ktorý je alternatívou k osobnej alebo telefonickej požiadavke, súhlasíte a beriete na vedomie, že v súvislosti s výdajom eReceptu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je zo zákona povinnou súčasťou lekárskeho predpisu. Osobné údaje obsiahnuté v lekárskych predpisoch, ktoré tvoria komunikačný obsah webového formuláru nám musia byť pre účely vystavenia eReceptu v zmysle zákona z Vašej strany sprístupnené, v opačnom prípade Vám nevie Vaše lieky alebo zdravotnícke pomôcky lekár predpísať. Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak ste ako dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, ktorým je v tomto prípade vydanie eReceptu. Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie lekárske predpisy anonymizujeme. Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás ako dotknutej osoby.

 • priama komunikácia

Na účely priamej komunikácie s Vami s cieľom odpovedať na Vaše otázky a vyhovieť Vašim požiadavkám zaslaných e-mailom alebo prostredníctvom nášho chatového okna, Vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o Vaše kontaktné údaje. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného poskytovania služieb, je spracovanie osobných údajov nevyhnutné.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme vyhovieť Vašim požiadavkám.

 • marketing

Na zasielanie obchodných informácií súvisiacich s našimi službami e-mailom. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce.

Spracúvanie na účely marketingu možno považovať za spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade, že ste naším klientom. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Za náš oprávnený záujem považujeme informovať Vás o novinkách a ponukách v oblasti našich služieb. V tomto prípade Vám môžeme zaslať informácie o  službách aj bez vyžiadaného súhlasu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu alebo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich marketingových správ prostredníctvom odkazu priamo v týchto správach.

 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov

Pre splnenie zákonnej povinnosti budeme spracúvať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu najmä v rámci správy a fakturácie ceny za dodávku produktov a služieb, spracúvania účtovných, daňových dokladov a faktúr.

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • evidencia pošty a správa registratúry

Pre splnenie zákonnej povinnosti budeme evidovať a uchovávať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v rámci evidencie a správy poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencie a archivácie zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch.

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky Vašim potrebám. Môžeme spracovávať aj ďalšie údaje o používaní našich webových stránok a služieb ako je geografická poloha, webový prehliadač a jeho verzia, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžka návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb.

Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku a zabrániť kybernetickým útokom. V prípade potreby môžeme použiť anonymné informácie na prispôsobenie návrhu našich webových stránok potrebám používateľov.

 

6. Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia účtovných služieb, poštových a zasielateľských služieb, služieb spojených s vývojom softvéru, finančných a poisťovateľských služieb,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo odvolania súhlasu, v prípade ak sa jedná o spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

V prípade, že kedykoľvek namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať. 

Všetky informácie na identifikáciu a stíhanie zneužitia v súvislosti so zabezpečením fungovania našich webových stránok, najmä Vašu IP adresu, uchováme maximálne 7 dní.

Trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

 

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii a takýto prenos osobných údajov ani nezamýšľame.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

 

9. Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

10. Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Tento súbor obsahuje identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookies nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

 

11. Cookies, ktoré používame

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • overovanie – súbory cookies používame na Vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
 • analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
 • súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadávaní webovej stránky.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:

 • Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk)
 • Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies)
 • Opera (https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/)
 • Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
 • Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/sk/cookies/)
 • Edge (https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

 

12. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo Vašom počítači pri návšteve našich webových stránok. Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane Vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na(https://policies.google.com/privacy?hl=sk).

Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na (https://www.facebook.com/privacy/explanation/).

Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

Online konzultácie nie sú nijakým spôsobom zaznamenávané, a teda nedochádza zo strany prevádzkovateľa k žiadnemu spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú obsahom online konzultácie medzi Vami a konzultantom. Na online konzultácie využívame platformu meet.jit.si. Pravidlá ochrany osobných údajov nájdete tu.

 

13. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. toto právo Vám  však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva, ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov v prebiehajúcom súdnom konaní.
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.  
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia); Ako sme Však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením, resp. zákonom môžete podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona) na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Vaše práva môžete uplatniť osobne podaním písomnej žiadosti poštou na adresu spoločnosti Hrachová 16/C, 821 05 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na e-mail: gdrp@topdoktor.sk